ชื่อ - นามสกุล :นายเชษฐ์ เทียมวิไล
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมจัดการศึกษา
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :