ชื่อ - นามสกุล :นางสาวนภัสสร เนตรพัฒน์
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
หน้าที่ในกลุ่ม :