ชื่อ - นามสกุล :นางอรนุช สุวรรณพจน์
ตำแหน่ง :นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :