ชื่อ - นามสกุล :มอญรา สังข์สีห์
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานวิเคราะห์งบประมาณ