ชื่อ - นามสกุล :ปราณี อินตะมะ
ตำแหน่ง :นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มนโยบายและแผน
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการ