ชื่อ - นามสกุล :นางสาวชุติมา เลี่ยมสกุล
ตำแหน่ง :นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : หน่วยตรวจสอบภายใน
หน้าที่ในกลุ่ม :