ชื่อ - นามสกุล :นายยงยุทธ สุขดิษฐ์
ตำแหน่ง :ประธานกรรมการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :