ชื่อ - นามสกุล :นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม
ตำแหน่ง :กรรมการและเลขานุการ
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :