ชื่อ - นามสกุล :นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
ตำแหน่ง :กรรมการ
หน้าที่หลัก :ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :