ชื่อ - นามสกุล :นายภาณุวัฒน์ ยุทธนาระวีศักดิ์
ตำแหน่ง :กรรมการ
หน้าที่หลัก :ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :