ชื่อ - นามสกุล :นายวัชระ เจริญภาพ
ตำแหน่ง :กรรมการ
หน้าที่หลัก :ผู้ทรงคุณวุฒิ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
หน้าที่ในกลุ่ม :