ชื่อ - นามสกุล :นางสาวประไพ โสแก้ว
ตำแหน่ง :ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
หน้าที่ในกลุ่ม : รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์