[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ||       ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2559 25/พ.ค./2560       หลักสูตรการพัฒนาครู ที่ผ่านการรับรองจากสถาบันคุรุพัฒนา 23/พ.ค./2560       การสร้างเครื่องมืองานเกษตรกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตรชั้น ม.1) โรงเรียนเทศบาล 2 15/พ.ค./2560       การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพละเทคโนโลยีท้องถิ่นพิจิตร(เกษตรอินทรีย์) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาล 2 15/พ.ค./2560       ค่าเช่าบ้านประจำเดือนเมษายน 2560 3/พ.ค./2560
เมนูหลัก
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 61 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
ระบบสารสนเทศ
ระบบรายงาน Online
ระบบบริการ
ระบบรายงานออนไลน์2
แบบสอบถามออนไลน์
โปรแกรมงาน

แบบคำนวน ปร 4 5 6
ปรับปรุงล่าสุด

Facebook

แผนผังหน่วยงาน
คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา
Click ดูประวัติ
นายยงยุทธ สุขดิษฐ์
ประธานกรรมการ
Click ดูประวัติ
นายพิษณุ แท่งทอง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นายวิสิทธิ์ ทินปาน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นายวัชระ เจริญภาพ
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นางสุรินทร์ สังขวิสุทธิ์
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นายชวลิต เงินเส็ง
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นายบุญสม สุขสอน
กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
Click ดูประวัติ
นายสมยศ สุขดิษฐ์
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรชุมชน
Click ดูประวัติ
นายประทีป นากกลัด
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรเอกชน
Click ดูประวัติ
นายภาณุวัฒน์ ยุทธนาระวีศักดิ์
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Click ดูประวัติ
นายกฤษณะ ก้อนแก้ว
กรรมการ
ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
Click ดูประวัติ
นายวิเชียร เตี๋ยวประสงค์
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครู
Click ดูประวัติ
นายกุศล จันทร์ปาน
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพบริหารการศึกษา
Click ดูประวัติ
นายยุทธนา พฤกษะริตานนท์
กรรมการ
ผู้แทนสมาคมผู้ปกครองและครู
Click ดูประวัติ
นายทวิช จุลินทร
กรรมการ
ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต
Click ดูประวัติ
นายวุฒิชัย พรหมเนตร
กรรมการ
ผู้แทนครู
Click ดูประวัติ
นายนวรัตน์ ต่วนชะเอม
กรรมการและเลขานุการ
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มนโยบายและแผน
5 : กลุ่มบริหารการเงินฯ
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
8 : กลุ่มส่งเสริมเอกชน
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
10 : คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา