[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ||       ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) 14/ธ.ค./2561       เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 2/2561 การซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิิจิตร เขต 2 ลงวันที่ 4 ธันวาคม 2561 4/ธ.ค./2561       ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิิจิตร เขต 2 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ รายการ รถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง(ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 4/ธ.ค./2561       ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั้ง (ดีเซล) ปริมาณกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 20/พ.ย./2561       ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิิจิตร เขต 2 เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 16/พ.ย./2561
เมนูหลัก
ระบบสารสนเทศ
ระบบรายงาน Online
ระบบบริการ
ประกาศ สพป.พิจิตร เขต 2

ประกาศมาตรการป้องกันภัยของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในสังกัด สพป.พิจิตร เขต 2

สารสนเทศทางการศึกษา
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 75 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
Facebook

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
Click ดูประวัติ
นายประวิตร วิริยม
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๒
Click ดูประวัติ
นางสาวประไพ โสแก้ว
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
รักษาการผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Click ดูประวัติ
นางอังคณา ตั้งปัญญาวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางจินตนา อัตถโกศล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
มอญรา สังข์สีห์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวธนพร ชุ่มมั่น
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอภิญญา ไพรวัลย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกรรณิกา อินทรทัศน์
นักวิชาการการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวพิชชาพร อินกองงาม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
Click ดูประวัติ
นางเอกอนงค์ เจตเขตกรรณ์
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มนโยบายและแผน
5 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
12 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร