[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ข่าวประชาสัมพันธ์ ||       ทุน Fullbright Foreign Language Teacher Assistant Program (FLTA) แก้ไขเพิ่มเติม 4/มิ.ย./2563       ทุนการศึกษา Nalanda Uninversity สาธารณรัฐอินเดีย 2/มิ.ย./2563       ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวด การต่อต้านการทุจริต ผ่านศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2563 2/มิ.ย./2563       ทุน Fulbright Foreign Language Teaching Assistant Program (FLTA) 27/พ.ค./2563       ประชาสัมพันธ์ และขอเชิญสมัครเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2563 22/พ.ค./2563
เมนูหลัก
e-Service
สารสนเทศทางการศึกษา
เว็บไซต์กลุ่มงาน
การบริหารงานงบประมาณ
คู่มือการปฏิบัติงาน
การบริหารงานบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

รายงานผลการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 

การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล

    >>การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)และการประเมินผลการปฏิบัติงานข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

  >>หลักเกณฑ์และวิธีการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย 

  >>การวางสรรหาและวางแผนอัตรากำลัง

  >>การพัฒนาบุคลากร//การส่งเสริมจริยธรรมและการรักษาวินัย 

หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

>> หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา 

>> หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)

>> การเลื่อนเงินเดือน/มาตรการระบบการบริหารผลการปฏิบัติราชการ/หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)

>> หลักเกณฑ์การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 

แผนผังหน่วยงาน
กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
Click ดูประวัติ
นายประวิตร วิริยม
รอง ผอ.สพป.พิจิตร เขต ๒
Click ดูประวัติ
นางสาวประไพ โสแก้ว
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
Click ดูประวัติ
นาวสาวมอญรา สังข์สีห์
นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางอังคณา ตั้งปัญญาวงศ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการพิเศษ
Click ดูประวัติ
นางจินตนา อัตถโกศล
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
Click ดูประวัติ
นางสุมัลลิกา อ.สงวน
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวอภิญญา ไพรวัลย์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวกรรณิกา อินทรทัศน์
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางจิตรารัตน์ สังขจันทร์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
Click ดูประวัติ
นางสาวปุญชรัสมิ์ กุลบุตร
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
Click ดูประวัติ
นางสาวพิชชาพร อินกองงาม
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
2 : กลุ่มอำนวยการ
3 : กลุ่มบริหารงานบุคคล
4 : กลุ่มนโยบายและแผน
5 : กลุ่มบริหารงานการเงินฯ
6 : กลุ่มนิเทศติดตามฯ
7 : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
9 : หน่วยตรวจสอบภายใน
11 : กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากร
12 : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล
13 : กลุ่มกฎหมายและคดี